Kurân ve Hayat Kurân ve Hayat
top of page

PEYGAMBERİMİZİN MUCİZELERİ

SIFIR MUCİZEDEN ÜÇ BİN MUCİZEYE NASIL ÇIKILIR ?” İşte hicretin ilk 11asrındaki mucize imalatının çetelesi: 1. : Kur’an’da Sevgili Peygamberimize   mucize   verilmediği   açıkça   ifade edilir. Kamer suresinin girişinden ilk kaynakların hiç söz etmediği “ayın yarılması” sözde mucizesini imal eden, İnşirah suresindeki “göğün genişlemesi (Şerh-I sadr) hakikatini göğün yarılması” ve açık kalp ameliyatına dönüştüren rivayetlerin sonradan üretilmiş olduğu, ilim adamları tarafından müdellel biçimde ortaya konulmuştur.

2. Hicri 2. asırda üç mucize : Malik’in Muvatta’ında ‘mucize’ adı hiç geçmeden üç olaya yer verilir : Yemeğin bereketlenmesi. Bunlar için ayrı bir başlık açılmaz. Malik, bunları “taharet”, “salat” ve “taam” hükümleri başlığı altında verir. Bunlar “mucize” başlığı altında değil, “bereket” başlığı altında değerlendirilmesi gereken örneklerdir. Rabbimizin mübarek ikramının her zaman ve zeminde görülecek örneklerdir.


3. Hicri 3.asır başında on mucize : Bunlar, İbn Hişam’ın siyerinde yer alır. İşte o on mucize: ‘Bazı ilim ehlinden’(!) naklen taş ve ağaçların selam vermeleri, ağacın yürümesi, hicret günü müşriklerin gözlerinin kör olması, Ukkaşe b. Mıhsan’a Bedir’de verilen kılıç, Katabe b. Nu’man’ın Uhud’da çıkan gözünün yerine yerleştirilmesi, Hendek’te bir türlü kırılamayan kayanın kırılması, hurmanın çoğalması, yemeğin bereketlenmesi, fetih günü putların kırılması, Rasul’ün parmağından su damlaması.

4. Hicri 5. asırda kırk mucize: Maverdi’nin A’lamu’n Nubuvve’sinde (A’lam “mucize” anlamına kullanılıyor, “mucize”kelimesi hala dolaşımda değil) mucize sayısı kırka çıkar. Maverdi bu eserinde imal edilmiş mucizeleri bir yandan sayarken, bir yandan da “ Bu, Musa’nın şu mucizesine; bu, İsa’nın şu mucizesine naziredir” diye açıklama yapar. Beyhaki ‘ Delailu’n-Nubuvve adlı eserinde imal edilmiş “mucizeleri” daha janjanlı ve fantastik bir biçimde nakleder. “Mucize” kelimesi henüz yaygınlık kazanmadığından, delâil “mucize” vurgusuyla kullanılmaktadır. Mesela bu eserde ölüyken diriltilen çocuklar, Hz. Osman döneminde ölen ve öldükten sonra konuşan Zeyd b. Harise (Beyhaki’ye göre sahih ve şahidi de var) rivayetleri de Hz. Rasul’ün mucizeleri arasında yer alır.


Beyhaki, tüm peygamberler içinde Hz. Rasul’ü “en çok ayetler ve beyyinatları (mucizeleri) olan” olarak ilan eder ve ‘bazı ilim ehlinin’ onun ‘ a’lâm’ının (mucizeleri) bine ulaştığını söyler.

5. Hicri 6.asırda yüz yirmi mucize : Kadı Iyaz, mucize  sayısını kendinden öncekilere nispetle üç kat arttırmıştır. Yazar bu eserinde tesbih okuyan yemek, tesbih okuyan nar ve üzüm, tesbih okuyan ağaç ve taş rivayetlerine yer verir. Hele âlemlere rahmet Hz. Muhammed’e nispet ettiği bir “mucize” vardır ki, bunu nakletmeden geçmek olmaz: “ Nebi namaz kılarken önünden geçen bir çocuğa ‘Allah onun izini yerden kessin’ diye beddua etti, o çocuk derhal felç geçirip kötürüm oldu. Allah Resulü’ne şaibe bulaştıran bu riyaveti olumlayarak nakledenlerden biri de Said Nursi’dir (Bkz.19.Mektup ). Uhud’da düşmanı müşriklere daha beddua etmeyen merhamet abidesi Rasul’e namazda önünden  geçen çocuğa beddua ettirip çocuğu ömür boyu kötürüm ettirmek ve bunu da onun ‘mucizesi’ olarak takdim etmek….Pes doğrusu

6. Hicri 8. asırda binden fazla mucize : İdeolojik hadisciliğin çağındaki mümessili İbn Kesir’in eserinde mucize imalatının son sürat devam ettiğini görüyoruz. İbn Kesir “hissi” ve “manevi” diye ikiye ayırdığı mucize bahsine kitabının 6. cildinin tam 250 sayfasını tahsis etmiş. İşte mucize imalatı üzerinden Ali karşıtlığı ve Muaviye yandaşlığı da girmiş. Bu ‘mucizeler’ arasında pişirilip yenilen koyunun ayağa kalkıp kelime-I şahadet getirmesi var (İbn Kesir,el-Bidaye ve’n-Nihaye, VI,109-110)

“Dağdaki kurdun ve ceylanın kelime-I şahadet getirmesi var (Age.,VI,149). “Devenin, Hz. Peygamber’in önünde secdeye kapanmazı var (Age.,VI,135). Sıkı durun : Hz. Hüseyin’in öldürülmesinin önceden haber verilme “mucizesi” var (Age.,VI,230). Hz. Nebi’nin haber verdiği bu mucizeyi gerçekleştirdiği için Yezid’e laf söylemek şöyle dursun, teşekkür bile edilmeli.

7. Hicri 11.asırda üç bin mucize : Bunu da Siratu’l Halebbiye haber veriyor ve aynen şöyle diyor : “ Ona üç bin mucize verildi. Bu kitaptan Hz. Rasul’ün vefatından bin yıl sonra imal edilmiş mucizeler yanında, ilginç bilgiler de öğreniyoruz. Mesela Hz. Peygamber’in göbek adı “Kaşem”imiş. Nur-ı Muhammedi mitolojisi de bu eserde yerini almış. Mucize imalatı günümüzde de tüm hızılya devam etmektedir. Bu kez işe internet ve sosyal medya da karışmış, imalat sanal isnat zincirleriyle servis edilmekte, hayli müşteri de

toplamaktadır. Mevzu hadisler bahsinin modern versiyonu olan bu türün sayısız örneği, sanal dünyada mebzul miktarda dolaşmakta, kadim uydurmaların modern müşterileri olan uydurulmuş din tüketicileri, bu modern uydurmaların da imalatcıları olarak arz-ı endam etmektedirler.

Kur’an’ı Anlama Yöntemi Mustafa İslamoğlu

4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Allah kuluna lanet eder mi?

HUD SURESİ 18 Vemen azlemu mimmeni-fterâ ‘ala(A)llâhi keżibâ(en)(c) ulâ-ike yu’radûne ‘alâ rabbihim veyekûlu-l-eşhâdu hâulâ-i-lleżîne keżebû ‘alâ rabbihim(c) elâ la’netu(A)llâhi ‘alâ-zzâlimîn(e) YANLI

Namazı Kazaya bırakmak

Ecelin kaza edilmesi, mühlet tanınmadan insanların anında öldürülmeleridir. Kaza da budur. Namazı kazaya bırakmak, namazı vaktinde kılmaktır. Kazayı Kurân’ı Kerim bir erteleme olarak anlatmaz. O anınd

Comments


bottom of page