Kurân ve Hayat Kurân ve Hayat
top of page

KUR’AN OKURKEN ABDEST ALMAK GEREKLİ Mİ?

Yahudilik’ten İslam’a aktarılmıştır. Yahudi Haham’ları, Tevrat’ın okunması için abdest alınmasını ve başın örtülmesini şart koşmuşlardır. (Ayrıntılar için bkz. Hikmet Tanyu, Yahudi Kutsal Kitapları, AÜİFD, sayı:4)


Kur’an’ın abdestsiz elle tutularak okunmasını mekruh veya haram gören anlayışların tümü, yahudi geleceğinin kutsal kitapların okunmasına ilişkin tutumunun İslam’a aktarımıdır.


Söz konusu olan, kutsallık ve kutsal kitap olduğu için kimse bu uydurma yasağa karşı çıkmayı göze alamamış veya “ Kötü bir şey de değil, böyle olsa kime ne zararı var” diyerek sessizliği tercih etmiştir. Bu sessizliktir ki, asırlar boyu müslüman kitleleri kitaplarını ellerine alamaz hale getirmiştir.


Yahudi geleneği bu tartışmayı daha sahabiler arasında başlatmıştır. Bizim için şu tablo çok önemlidir. Halife Ömer, İbn Abbas, İbn Cübeyr, Selman Farisi, İbn Mesud, Ebu Musa el-Eş’ari, Enes Bin Malik….gibi alim sahabilerle Mücahid, İkrime, Cabin bin Zeyd, Dahhak, Seddi, Ebru Nüheyk, Abdurrahman bin Zeyd… gibi tabiun kuşağı alimleri Kur’an’ın abdestsiz okunabileceğini savunmuşlardır.


Bu müçtehitlere göre, Vakıa Süresi 79.ayetteki “mutahharun” (iyice temizlenmiş olanlar) sözcüğü ile kastedilen meleklerdir. O sözün insanlarla ilgisi yoktur ki onu zorlayarak ‘abdestli olanlar’ anlamında kullanmayı deneyelim. Müfessir Kadate bin Diame şöyle diyor :


” Vakıa suresi 79.ayetteki dokunulmazlık, Allah katındaki dokunulmazlığı ifade eder; dünya ile ilgisi yoktur. Dünyada Kur’a’a herkes dokunabilir. Mecusiler, müşrikler, münafıklar bile ( İbn Kesir; Tefrsir, 4/298)